Câu hỏi
Tôi thấy trên sàn có mục Giá cả hết hạn https://www.ggbinary.com/vi/ExpiryPrices/ Tôi muốn hỏi bảng này có tác dụng gì, có thể giải thích cho tôi các mục của bảng này là gì không? Cảm ơn
0
12 giờ 0 Trả Lời 3 Lượt xem